Bez kategorii

II otwarte zawody w strzelaniu z broni czarnoprochowej

Regulamin:

1. Cel zawodów: popularyzacja sportu strzeleckiego, popularyzacja strzelectwa czarnoprochowego, wyłonienie najlepszych zawodników

2.   Termin zawodów: 19.06.2021r

3.   Konkurencje:

PISTOLET:  13 strzałów w łącznym czasie 30 minut do tarczy TS-2 Psp (50×50) ustawionej w odległości 25 m, w pozycji stojącej

 REWOLWER :  13 strzałów w łącznym czasie 30 minut do tarczy TS-2 Psp (50×50) ustawionej w odległości 25 m, w pozycji stojącej

 KARABIN:  13 strzałów w łącznym czasie 30 minut do tarczy TS-2 Psp (50×50) ustawionej w odległości 50 m, w pozycji stojącej

KARABIN:  13 strzałów w łącznym czasie 30 minut do tarczy TS-2 Psp (50×50) ustawionej w odległości 100 m, w pozycji leżącej lub siedzącej z podpórką.

W każdej konkurencji oceniane będzie 10 najlepszych przestrzelin spośród 13 możliwych.

4. Uczestnictwo: posiadacze broni czarnoprochowej spełniający wymogi niniejszego regulaminu i regulaminu strzelnicy. Startujący zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad „Szczególnych Przepisów Bezpieczeństwa”.

5.    Klasyfikacja i ranking : odrębna klasyfikacja i ranking w poszczególnych konkurencjach.  Do rankingu branych jest pięć najlepszych wyników z poszczególnych rund.

6.    W ramach rankingu nagrody:  za miejsca I – III medale i dyplomy oraz STATUETKA  dla zwycięzcy turnieju (łączna ilość punktów ze wszystkich konkurencji) 

7.    Organizator zawodów:

Strzelnica TargetFan Wiązownica dz. Nr 214  tel. 698680574.

Zawody prowadzą pracownicy  strzelnicy TargetFan

8. Opłaty za udział w zawodach:

Dla strzelających tylko jedną konkurencję – 30zł, każda kolejna 10zł.
Zawodnik może wystartować tylko raz w jednej konkurencji.

W cenie opłaty zapewniamy kawę herbatę oraz napoje chłodzące.

Istnieje możliwość zamówienia posiłków (we własnym zakresie) w okolicznych jadłodajniach z dowozem na teren strzelnicy.

Istnieje również możliwość grillowania lub pieczenia kiełbasy na terenie strzelnicy.

9. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00,

10. Zawody trwają do godz. 16:00

REGULAMIN KONKURENCJI (PISTOLET/REWOLWER/KARABIN)

1. Wszyscy zawodnicy muszą znać regulamin zawodów oraz warunki bezpieczeństwa.

3. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).

4. Komendy:

a. początek konkurencji: „START”

b. przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ OGIEŃ” lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania

c. koniec konkurencji: „STOP”

5. Każdy strzelec ma jedną tarczę, do której oddaje 13 strzałów w ciągu 30 minut, z tego 10 najlepszych strzałów liczonych jest jako rezultat.

6. Każdy strzał po komendzie „START' zaliczony zostanie do konkurencji.

7. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na strzelanie.

8. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony do wyniku w zawodach.

9. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.

10. Jeżeli w tarczy jest więcej niż 13 przestrzelin i nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odliczone zostaną najlepsze przestrzeliny powyżej 13 przestrzelin.

11. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.

12. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.

13. W konkurencji PISTOLET lub REWOLWER w przypadku uzyskania tego samego wyniku (remis) – wygra zawodnik strzelający jednorącz.

14. Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny w tej samej odległości od środka celu – liczy się strzały następne w odległości od centrum tarczy.

15. Sankcje i kary (ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja).

SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich;

 dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu;

 dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna i in.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.

 kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki);

 podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu;

 obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami (np. wazeliną czy margaryną);

 zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, naciągniętym kurkiem lub podsypaną panewką;  obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia;

 podczas zawodów zabronione jest próbowanie zapłonu przy pomocy kapiszonów/podsypki lub ładowanie broni przed komendą „START”;

 zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu;

 każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami;

 wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania w trakcie trwania konkurencji, powoduje dyskwalifikację zawodnika;

 każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia;

 broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie;

 repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji;

 nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego;

 w przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku pola strzelań;

 jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.