REGULAMIN

REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNICY

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy

1. Prowadzący strzelanie:
1) Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących.
2) Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu,
3) Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamiesza się następujące dane:
a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
2. Na strzelnicy zabrania się:
1) Osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
2) Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika,
3) Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym umieszcza się:
1) regulamin strzelnicy
2) decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania
3) plan strzelnicy z oznaczeniem:
a) stanowisk strzeleckich,
b) punktu sanitarnego
c) dróg ewakuacji
d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
4) wykaz sygnałów alarmowych,
5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

Sposób obchodzenia się z bronią

1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
7. Strzelanie i celowanie na strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Rozdział 3

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
4. Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ OGIEŃ” wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
Rozdział 4

Dodatkowe warunki korzystania ze strzelnicy

1. Strzelanie samodzielne mogą wykonywać jedynie osoby posiadające pozwolenie na broń oraz osoby korzystające na strzelnicy z broni lub przedmiotów nie objętych wymogiem posiadania pozwolenia na broń.
2. Osoby korzystające ze strzelnicy oraz osoby im towarzyszące obowiązane są do okazania dokumentu tożsamości celem potwierdzenia danych zamieszczanych w książce rejestru pobytu na strzelnicy na wezwanie prowadzącego strzelanie.
3. Korzystanie ze strzelnicy jest odpłatne, wg stawek zawartych w cenniku – w zależności od rodzaju korzystania z obiektu.
4. Strzelać mogą dzieci, posiadające dokument tożsamości. Wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
5. Wszystkie osoby przebywające w obiekcie strzelnicy są zobowiązane do stosowania ochronników słuchu.
6. Strzelający oprócz ochronników słuchu obowiązkowo stosują okulary ochronne.
7. Prowadzący strzelanie może odmówić możliwości korzystania ze strzelnicy wobec konkretnej osoby lub grupy osób jeśli uzna, że osoby te z dużym prawdopodobieństwem mogą spowodować powstanie zagrożenia.
8. Osoby korzystające ze strzelnicy, nie stosujące się do zasad określonych w regulaminie ponoszą wszelką odpowiedzialność za wyrządzone szkody.